Žádost o přeřazení
do kategorie profesionální klient

Já, níže podepsaný klient, kategorizovaný společností Coverdeal Holdings Ltd (dále jen „společností“) jako neprofesionální klient, v souladu se zásadami společnosti o kategorizaci klienta (link)

a se zákonem 87(I)/2017 o poskytování investičních služeb, výkonu investiční činnosti a provozování regulovaných trhů, z vlastního podnětu žádám, aby se mnou společnost jednala jako s profesionálním klientem

Přečetl(a) jsem si, rozumím a souhlasím s ustanoveními zásad společnosti o kategorizaci klienta s ohledem na ochrany a kompenzační práva, o která mohu přijít, a jsem si vědom(a) následků, v jaké může ztráta uvedených ochran vyústit.

V rámci své žádosti o to, aby se se mnou jednalo jako s profesionálním klientem, podstoupím níže uvedený test způsobilosti, aby společnost mohla provést vlastní interní posouzení, a souhlasím, že společnosti poskytnu jakékoli další informace či dokumentaci, které budou pro posouzení třeba.

Zavazuji se, že společnost okamžitě zpravím o jakýchkoli změnách v níže uvedených informacích, jež mohou ovlivnit toto posouzení nebo jež mohou způsobit, že se zde uvedené informace stanou nepravdivými, neúplnými či nepoužitelnými.

Prohlášení a Záruky klienta:

Já, se zavazuji, že já sám/sama /tento subjekt/my, splňuji/splňujeme alespoň dvěze tří výše uvedených kritérií.

Velikost & objem obchodu:

Velikost portfolia:

Profesionální zkušenosti

*Za obchody značných velikostí se považují uzavřené transakce s hodnotou 25 000 euro na transakci v případě transakcí bez pákového efektu (kapitálů), anebo v případě pákových transakcí jsou to transakce s nominální hodnotou 100 000 euro na transakci ve forexu, dluhopisech a komoditách, 50 000 euro v indexech, 10 000 euro v jedno akciových CFD.

**(Přijatelné příklady úspor a investic: Hotovostní úspory, akciové portfolio, akcie a podíly ISA, obchodní účty, investiční fondy, Cash savings, stock portfolio, stocks and shares ISA, trading accounts, mutual funds, SIPP (kromě nefinančních nástrojů). Nepřijatelné příklady úspor a investic: Podniková penze, neobchodovatelná aktiva, majetek, luxusní auta, šperky.)

Potvrzuji rovněž, že si přeji, aby se mnou společnost Coverdeal Limited obecně jednala jako s profesionálním klientem. Přečetl(a) jsem si a rozumím níže uvedenému upozornění společnosti Coverdeal Ltd ohledně ochran a kompenzačních práv, o které mohu přijít a jsem si vědom(a) následků, v jaké může ztráta takových ochran vyústit.

Upozornění ohledně profesionální vs
neprofesionální kategorizace:

Při změně kategorizace na profesionálního klienta nenastane žádná změna v daňovém statutu klienta, ani z ní neplynou žádné dodatečné náklady. Peníze profesionálního klienta zůstanou vždy odděleny od našich vlastních peněz

Jako profesionální klient přijdete o následující ochrany:

- Naše komunikace, včetně dodatečných informací o finančních nástrojích a rizicích s nimi spojených, informace o společnosti samotné a o nákladech, provizích, poplatcích a platbách, které nebudou předmětem všech neprofesionálních regulačních požadavků. Způsobilost pro odškodnění z Kompenzačního fondu pro investory

Vyjádření souhlasu

Souhlasím, abych byl(a) zařazen(a) jako profesionální klient. Uvědomuji si, že to znamená, že budu ve srovnání s neprofesionálními klienty vystaven(a) nižší míře ochranných opatření.

Svým podpisem rovněž stvrzuji, že jsem si přečetl(a) a rozumím významu poskytovaných informací a souhlasím s výše uvedenými body.

Datum:
Celé jméno:
Telefon:
SMS kod: